Heartbreaker Potentiale: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 May 2023

  • curprev 19:2919:29, 8 May 2023IvanHo talk contribs 774 bytes +27 No edit summary
  • curprev 19:2919:29, 8 May 2023IvanHo talk contribs 747 bytes +747 Created page with "= Potentiale = Helte har et særligt potentiale, de bærer i sig. Mange af spillets særligt kraftfulde evner kræver at man betaler et potentiale for at benytte evnen. Der er tre fire typer potentiale: Valgfrit, fysisk, socialt og metafysisk. === Valgfrit potentiale === Valgfri potentiale kan benyttes som enhver af de andre typer. Der er ingen evner der kræver valgfrit potentiale, hvis en evne angiver at man skal betale en valgfri type potentiale, kan enhver type p..."